Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

4198/2013 Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

www.freelaw.gr
4198/2013 Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων
Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.
AttachmentSize
4198_13.pdf139.47 KB

Άρθρα νόμου

1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών συνιστάται Γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την εκπόνηση, το συντονισμό και την εφαρμογή εθνικής στρατηγικής στην αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων στα επίπεδα της πρόληψης, της καταστολής και της δίωξης των δραστών, καθώς και της προστασίας των θυμάτων εμπορίας, το οποίο υπάγεται απευθείας 
στον Υπουργό Εξωτερικών.


2. Στο Γραφείο Εθνικού Εισηγητή προΐσταται ο Εθνικός Εισηγητής, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του 
Υπουργού Εξωτερικών, με θητεία τεσσάρων (4) ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Ο Εθνικός Εισηγητής 
είναι μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, εξειδικευμένος επιστήμονας εγνωσμένου κύρους από το 
χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών και διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διακρατική, διυπουργική 
και πολυτομεακή συνεργασία, στη συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς και τις πιστοποιημένες Μ.Κ.Ο., 
καθώς και στη συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΠΑ, που εξειδικεύονται στο πεδίο 
της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων.


3. Το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή στελεχώνεται από τρεις (3) υπαλλήλους, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 
του Υπουργείου Εξωτερικών, από τους οποίους, οι δύο (2) παρέχουν επιστημονική και ο ένας (1) γραμματειακή 
και διοικητική υποστήριξη. Οι ανωτέρω υπάλληλοι συνεργάζονται με τους αναφερόμενους στην παράγραφο 
5 έντεκα (11) εκπροσώπους−συνδέσμους για την επίτευξη του σκοπού του Γραφείου.


4. Σκοπός και αρμοδιότητες του Γραφείου Εθνικού 
Εισηγητή είναι:
α) Να συντονίζει όλους τους συναρμόδιους φορείς και 
τις πιστοποιημένες μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς 
επίσης και να προωθεί την τακτική τους επιμόρφωση 
στη διαδικασία αναγνώρισης, εντοπισμού και αρωγής 
πιθανολογούμενων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.
β) Να μεριμνά, μέσω της οργάνωσης προγραμμάτων 
επιμόρφωσης, ώστε οι αρχές που είναι επιφορτισμένες 
με την ποινική έρευνα και δίωξη των αδικημάτων εμπο−
ρίας ανθρώπων να τυγχάνουν της κατάλληλης επιμόρ−
φωσης και εξειδίκευσης.
γ) Να συνεργάζεται με τις αστυνομικές και δικαστι−
κές αρχές, με όλους τους εμπλεκόμενους εθνικούς και 
διεθνείς φορείς, όπως το Διεθνή Οργανισμό Μετανά−
στευσης, καθώς και με τις πιστοποιημένες μη κυβερνη−
τικές οργανώσεις, με σκοπό τη συλλογή στοιχείων που 
αφορούν στην εμπορία ανθρώπων.
δ) Να σχεδιάζει ή και να υλοποιεί προγράμματα 
έρευνας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και να 
αναλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποί−
ησης του κοινού, δια του τύπου, μέσω του διαδικτύου 
ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, σε συνεργασία 
με τους αναφερόμενους στο παρόν άρθρο φορείς, με 
σκοπό την αποτροπή της προσφοράς και της ζήτησης 
υπηρεσιών που αφορούν στην εμπορία ανθρώπων.
ε) Να συντάσσει την ετήσια εθνική έκθεση, στην οποία 
καταγράφονται τα στατιστικά στοιχεία για διαπιστωμέ−
να περιστατικά εμπορίας ανθρώπων και οι εκτιμήσεις 
σχετικά με τις νέες τάσεις που προκύπτουν από τη 
μελέτη αυτών και με την οποία ο εθνικός εισηγητής 
προτείνει μέτρα για την αποτελεσματικότερη αντιμετώ−
πιση της εμπορίας ανθρώπων. Η ετήσια εθνική έκθεση 
για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων υπο−
βάλλεται από τον Υπουργό Εξωτερικών στη Βουλή των 
Ελλήνων και αποστέλλεται προς τις αρμόδιες εθνικές 
και διεθνείς αρχές.
στ) Να διαβιβάζει στοιχεία της ανωτέρω ετήσιας εθνικής έκθεσης στον Συντονιστή Δράσης κατά της Εμπορίας Ανθρώπων (Σ.Δ.Ε.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ζ) Να εκπροσωπεί τη χώρα στο Δίκτυο Εθνικών Εισηγητών ή ισοδύναμων μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εμπορία ανθρώπων, καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων.


5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και 
του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, εκ των 
Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υγείας, Εργα−
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημοσίας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και 
Αιγαίου, ορίζονται ως σύνδεσμοι με το Γραφείο Εθνικού 
Εισηγητή εννέα (9) εκπρόσωποι, με τους αναπληρωτές 
τους, ένας από κάθε αναφερόμενο στο παρόν άρθρο 
Υπουργείο. Στο Γραφείο Εθνικού Εισηγητή ορίζεται ακό−
μη, ως σύνδεσμος, ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής 
Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης με τον αναπληρωτή 
του, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και 
του εποπτεύοντα αυτή Υφυπουργού στον Πρωθυπουρ−
γό. Η θητεία των ανωτέρω προσώπων είναι τετραετής 
και μπορεί να ανανεώνεται. Επίσης, σύνδεσμο με το 
Γραφείο Εθνικού Εισηγητή αποτελεί ο εκάστοτε επικε−
φαλής του Γραφείου Ελλάδος του Διεθνούς Οργανισμού 
Μετανάστευσης, με τον αναπληρωτή του.

6. Για τη λειτουργία, την πραγματοποίηση του έργου 
και την αποτελεσματική επιδίωξη του σκοπού του, το 
Γραφείο Εθνικού Εισηγητή συνεργάζεται με εθνικούς 
και διεθνείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, φορείς, με σκοπό 
τη συμμετοχή και την αξιοποίηση χρηματοδοτούμε−
νων ή συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών και άλλων 
προγραμμάτων και προγραμμάτων ΕΣΠΑ που αφορούν 
ερευνητικές, επιχειρησιακές και αναπτυξιακές δράσεις 
του Γραφείου.

7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και 
των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, από τους 
αναφερόμενους στο παρόν άρθρο Υπουργούς, καθορί−
ζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργά−
νωση και λειτουργία του Γραφείου Εθνικού Εισηγητή, 
τις επιμέρους αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του προ−
σωπικού του, τη συνεργασία του με τους αναφερόμε−
νους στο παρόν άρθρο φορείς, τη σύσταση, λειτουργία 
και εποπτεία Εθνικής Βάσης Δεδομένων και Εθνικού 
Συστήματος Αναγνώρισης και Παραπομπής Θυμάτων 
Εμπορίας Ανθρώπων, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων 
της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προ−
σωπικών δεδομένων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 19 παρ. 10 Ν. 4267/2014

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6.α. του άρθρου 8 του Ν. 4198/2013 (Α΄ 215), χορηγείται νέα προθεσμία τριών (3) μηνών, που αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εντός της οποίας οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, οι οποίοι υπογράφουν τις σχετικές αιτήσεις ακυρώσεως, οφείλουν να καταθέσουν στη γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου εξουσιοδότηση του αλλοδαπού διαδίκου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του, στην οποία να δηλώνεται ότι επιθυμεί τη συζήτηση της υποθέσεως. Η δήλωση 
αυτή μπορεί να γίνει και με αυτοπρόσωπη παράσταση του διαδίκου στη γραμματεία του δικαστηρίου. Δίκες, 
που έχουν κηρυχθεί καταργημένες κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6.α. του άρθρου 8 του 
Ν. 4198/2013, θεωρούνται ως μηδέποτε καταργηθείσες 
και καθίστανται εκ νέου εκκρεμείς, εφόσον υποβληθεί 
η κατά τα ανωτέρω δήλωση

Διαβάστε περισσότερα..

Social Media