Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις

www.freelaw.gr
Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις

Ν. 4251/2014

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις.

(Φ.Ε.Κ. Α/80/01.04.2014)

Δείτε επίσης τις ΥΑ 04.02.2014 και ΚΥΑ 16.12.2013 για την μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εργασία, όπως και την ΠΟΛ. 1207/16.09.2015.

AttachmentSize
4251.pdf406.59 KB
kya66881_16122013.pdf76.08 KB
ya_4.2.2014.pdf232.87 KB
pol1207_2015.pdf297.58 KB

Άρθρα νόμου

α) Αλλοδαπός είναι το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει 
την ελληνική ιθαγένεια ή που είναι ανιθαγενής.
β) Πολίτης τρίτης χώρας είναι το φυσικό πρόσωπο 
που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια 
άλλου κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 
την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 1 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) Ανιθαγενής είναι το φυσικό πρόσωπο που πληροί 
τις προϋποθέσεις της Σύμβασης της Νέας Υόρκης του 
1954 περί του καθεστώτος των ανιθαγενών, η οποία 
έχει κυρωθεί με το ν. 139/1975 (Α΄ 176).
δ) Πολίτης της Ένωσης: Kάθε πρόσωπο το οποίο έχει 
την ιθαγένεια κράτους − μέλους της Ένωσης. 
ε) Αντικειμενικά στερούμενος διαβατηρίου: πολίτης 
τρίτης χώρας ο οποίος αποδεικνύει, αντικειμενική αδυ−
ναμία εφοδιασμού με διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο 
λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή καταστάσεων.
στ) Πρόσφυγας: O πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής 
στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται οι προυποθέσεις 
εφαρμογής του άρθρου 1Α της Σύμβασης της Γενεύης. 
ζ) Δικαιούχος διεθνούς προστασίας: Ο αλλοδαπός ή 
ανιθαγενής στον οποίο έχει χορηγηθεί από την αρμό−
δια ελληνική αρχή καθεστώς πρόσφυγα ή δικαιούχου 
επικουρικής προστασίας.
η) Δικαιούχος επικουρικής προστασίας: Με την επι−
φύλαξη του άρθρου 17 του π.δ. 141/2013, ο αλλοδαπός ή ο ανιθαγενής που δεν πληροί τις προυποθέσεις για να 
αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, αλλά στο πρόσωπό του 
συντρέχουν ουσιώδεις λόγοι από τους οποίους προκύ−
πτει ότι αν επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του ή στην 
περίπτωση ανιθαγενούς στη χώρα της προηγούμενης 
συνήθους διαμονής του, κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή 
βλάβη, κατά την έννοια του άρθρου 15 του π.δ. 141/2013 
και που δεν μπορεί, ή λόγω του κινδύνου αυτού δεν 
επιθυμεί, να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν 
λόγω χώρας.
θ) Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία: Το ειδικό ατο−
μικό δελτίο που εκδίδεται για τον αιτούντα κατά τη 
διάρκεια της εξέτασης του αιτήματός του από τις αρμό−
διες ελληνικές αρχές παραλαβής και του επιτρέπει την 
παραμονή στην ελληνική επικράτεια μέχρι την έκδοση 
τελεσίδικης απόφασης επί του αιτήματος. 
ι) Ασυνόδευτος ανήλικος είναι το πρόσωπο ηλικίας 
κάτω των 18 ετών, το οποίο φθάνει στην Ελλάδα, χωρίς 
να συνοδεύεται από ενήλικα υπεύθυνο για τη φροντίδα 
του, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή πρακτική 
και για όσο χρόνο κανένας υπεύθυνος ενήλικας δεν 
ασκεί στην πράξη την επιμέλειά του ή ο ανήλικος που 
εγκαταλείπεται ασυνόδευτος μετά την είσοδό του στην 
Ελλάδα. 
ια) Θύμα εμπορίας ανθρώπων είναι τόσο το φυσικό 
πρόσωπο για το οποίο υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, ώστε 
να θεωρηθεί θύμα οποιουδήποτε από τα εγκλήματα 
που προβλέπονται στα άρθρα 323, 323Α, 323Β, 339 πα−
ράγραφοι 1 και 4, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α, 348Β, 
349, 351 και 351Α του Π.Κ., πριν ασκηθεί η ποινική δίωξη 
για αυτό όσο και εκείνο σε βάρος του οποίου τελέστηκε 
κάποιο από τα παραπάνω εγκλήματα για τα οποία κινή−
θηκε η ποινική δίωξη, ανεξάρτητα από το εάν αυτό έχει 
εισέλθει στη χώρα νόμιμα ή παράνομα. Θύμα εμπορίας 
ανθρώπων, κατά το προηγούμενο εδάφιο, είναι το θύμα 
του εγκλήματος του άρθρου 336 του Ποινικού Κώδικα, 
όταν αυτό είναι ανήλικος. 
Ο χαρακτηρισμός «θύμα εμπορίας ανθρώπων» αποδί−
δεται με Πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών, 
τόσο αμέσως μετά την κίνηση της ποινικής δίωξης για 
έγκλημα που προβλέπεται στα άρθρα 323, 323Α, 323Β, 
339 παράγραφοι 1 και 4, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α, 
348Β, 349, 351 και 351Α του Π.Κ. όσο και πριν ασκηθεί 
ποινική δίωξη για κάποιο από αυτά τα αδικήματα. Στην 
τελευταία περίπτωση, για την έκδοση της εν λόγω Πρά−

ξης απαιτείται έγγραφη γνωμοδότηση, που συντάσσεται 
από δύο επιστήμονες με ειδικότητα ψυχιάτρου, ψυχο−
λόγου ή κοινωνικού λειτουργού, οι οποίοι υπηρετούν σε 
Υπηρεσία ή σε Μονάδα Προστασίας και Αρωγής των 
άρθρων 2, 3 και 4 του π.δ. 233/2003, όπως αυτό ισχύει, 
ή στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, ΜΚΟ ή στο ΔΟΜ ή 
σε Διεθνείς Οργανώσεις ή σε άλλους εξειδικευμένους 
και αναγνωρισμένους από το κράτος φορείς προστα−
σίας και αρωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 
2, 3 και 4 του π.δ. 233/2003. Η Πράξη χαρακτηρισμού 
εκδίδεται ανεξαρτήτως εάν το θύμα συνεργάζεται με 
τις διωκτικές Αρχές, σε όσες περιπτώσεις ο ανωτέρω 
Εισαγγελέας κρίνει, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Ει−
σαγγελέα Εφετών, ότι συντρέχουν οι όροι του άρθρου 1 
παρ. 2 του π.δ. 233/2003 ή ότι το θύμα δεν συνεργάζεται 
εξαιτίας απειλών που στρέφονται κατά προσώπων της 
οικογένειάς του που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στη 
χώρα της προέλευσής του ή οπουδήποτε αλλού και ότι, 
εάν αυτό δεν προστατευθεί ή εάν απομακρυνθεί από 
τη χώρα αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο τα προαναφε−
ρόμενα πρόσωπα.
Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται και για την πε−
ρίπτωση χαρακτηρισμού προσώπου ως «θύματος πα−
ράνομης διακίνησης μεταναστών», όπως ορίζεται στην 
περίπτωση ιβ΄ του παρόντος άρθρου.
ιβ) Θύμα παράνομης διακίνησης μεταναστών είναι 
τόσο το φυσικό πρόσωπο, για το οποίο υπάρχουν βά−
σιμοι λόγοι ώστε να θεωρηθεί θύμα οποιουδήποτε από 
τα εγκλήματα που προβλέπονται στα άρθρα 29 παρά−
γραφοι 5 και 6 και 30 του παρόντος, όταν τελούνται 
από εγκληματικές οργανώσεις, κατά το άρθρο 187 παρ. 1 
του Π.Κ., πριν ασκηθεί η ποινική δίωξη για αυτό όσο και 
εκείνο σε βάρος του οποίου τελέστηκε κάποιο από τα 
παραπάνω εγκλήματα για τα οποία κινήθηκε η ποινική 
δίωξη, εφόσον αυτό έχει εισέλθει στη χώρα παράνομα.
ιγ) Παράνομη παραμονή: Παρουσία στην ελληνική επι−
κράτεια πολίτη τρίτης χώρας που δεν πληροί, ή έχει 
πάψει να πληροί, τις προϋποθέσεις εισόδου, όπως ορί−
ζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού 
562/2006 (Κώδικας Συνόρων του Σένγκεν) ή τις λοιπές 
προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή διαμονής της κεί−
μενης νομοθεσίας.
ιδ) Ομοιόμορφη Θεώρηση (Visa C): Ομοιόμορφη θεώ−
ρηση τύπου C είναι η θεώρηση που ισχύει για ολόκληρη 
την επικράτεια των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που εφαρμόζουν τις διατάξεις του κοινοτικού 
κώδικα θεωρήσεων και χορηγείται ενόψει διέλευσης 
από ή πρόθεση παραμονής στην επικράτεια των κρα−
τών − μελών, η οποία δεν υπερβαίνει σε διάρκεια τις 
90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών 
στο έδαφος των κρατών−μελών της ενισχυμένης συ−
νεργασίας Σένγκεν.
ιε) Θεώρηση Μακράς διάρκειας (Εθνική θεώρηση − 
Visa D): Θεώρηση εισόδου D είναι η εξουσιοδότηση που 
χορηγείται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές για την 
είσοδο και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στην ελλη−
νική επικράτεια για διάστημα που υπερβαίνει τις 180 
ημέρες και μπορεί να ανέλθει έως 365 ημέρες, βάσει 
των αντίστοιχων για το καθεστώς διαμονής πολιτών 
τρίτων χωρών, εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων ή το 
ενωσιακό δίκαιο. 
ιστ) Άδεια διαμονής (οριστικός τίτλος διαμονής) είναι 
κάθε είδους πιστοποίηση που παρέχεται από τις αρ−

μόδιες ελληνικές αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 παράγραφος 2 περίπτωση α΄ του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002 «Για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου 
για τους πολίτες τρίτων χωρών» (ΕΕ L 157/15.6.2002), 
όπως κάθε φορά ισχύει, και βάσει της οποίας, επιτρέ−
πεται σε πολίτη τρίτης χώρας να διαμένει νόμιμα στην 
Ελληνική Επικράτεια.
ιζ) Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης: Έγγραφο πιστοποί−
ησης προσωρινής νόμιμης διαμονής, ετήσιας διάρκειας, 
που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πα−
ραλαβή των αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών που 
αφορούν σε χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής, 
εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι πλήρη. 
Η βεβαίωση αυτή δεν παρέχει δικαίωμα κυκλοφορίας 
εντός του χώρου Schengen. Σε έκτακτες περιστάσεις 
δύναται να παρέχει δικαίωμα εξόδου του κατόχου της 
προς άλλη τρίτη χώρα εκτός κρατών − μελών Σένγκεν, 
με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προ−
στασίας του Πολίτη. Στην περίπτωση αυτή, τίθεται 
προθεσμία επιστροφής, μετά την πάροδο της οποίας 
ο κάτοχος της βεβαίωσης δεν γίνεται πλέον δεκτός 
στο ελληνικό έδαφος. 
ιη) Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής: Προσωρινός 
τίτλος διαμονής που χορηγείται σε πολίτες τρίτων χω−
ρών που τελούν σε καθεστώς δικαστικής προστασίας 
ο οποίος δεν επιτρέπει στον κάτοχό του ελεύθερη κυ−
κλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
ιθ) Αποδεικτικό φορολογικών υποχρεώσεων: Επικυ−
ρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της 
φορολογικής δήλωσης, εφόσον είχε υποβληθεί φορο−
λογική δήλωση το προηγούμενο έτος ή επικυρωμένο 
αντίγραφο υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης, εάν 
κατά το έτος υποβολής της αίτησης ανανέωσης της 
άδειας διαμονής υπεβλήθη για πρώτη φορά φορολογική 
δήλωση.
κ) Μετάκληση: Διαδικασία, με την οποία καθίσταται 
δυνατή η είσοδος και διαμονή πολίτη τρίτης χώρας για 
παροχή εξαρτημένης εργασίας στην Ελλάδα, σε συγκε−
κριμένο εργοδότη και για ορισμένο είδος απασχόλησης.
κα) Απασχόληση: Η άσκηση δραστηριοτήτων που 
καλύπτουν οποιαδήποτε μορφή εργασίας ρυθμιζόμενη 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή σύμφωνα με την 
καθιερωμένη πρακτική για λογαριασμό ή υπό τη διεύ−
θυνση ή/και την εποπτεία εργοδότη.
κβ) Σύμβαση εργασίας: Έγγραφη συμφωνία με την 
οποία ο μισθωτός αναλαμβάνει την υποχρέωση να πα−
ρέχει επί ορισμένο ή αόριστο χρόνο την εργασία του 
υπό τις οδηγίες και τον έλεγχο του εργοδότη, ο δε ερ−
γοδότης πρέπει να καταβάλλει το συμφωνηθέντα μισθό 
και να παρέχει κάθε προστασία που προβλέπεται από 
τη νομοθεσία. Η σύμβαση εργασίας διέπεται κυρίως από 
τους εκάστοτε ισχύοντες ειδικούς εργατικούς νόμους 
και από τις διατάξεις του άρθρου 648 του Α.Κ..
κγ) Παροχή υπηρεσιών ή έργου: Εργασία για την 
εκτέλεση υπηρεσίας ή έργου, η οποία δεν υποβάλλεται 
σε νομική και προσωπική εξάρτηση ή έλεγχο από τον 
εργοδότη και επί της οποίας δεν έχουν εφαρμογή οι 
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
κδ) Εποχική εργασία: Δραστηριότητα που πραγμα−
τοποιείται στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα έως έξι 
συνολικά μήνες, ανά περίοδο δώδεκα μηνών, σε τομέα

δραστηριότητας που συναρτάται με πρόσκαιρη και επο−
χιακού χαρακτήρα, απασχόληση. 
κε) Εποχικά εργαζόμενος: Ο πολίτης τρίτης χώρας 
που διατηρεί τον κύριο τόπο κατοικίας του σε τρίτη 
χώρα και διαμένει νόμιμα και προσωρινά για λόγους 
απασχόλησης στην ελληνική επικράτεια σε τομέα δρα−
στηριότητας που εξαρτάται από την αλλαγή των επο−
χών βάσει μιας ή περισσότερων συμβάσεων εργασίας 
ορισμένου χρόνου που συνάπτονται απευθείας μεταξύ 
του πολίτη τρίτης χώρας και του εργοδότη που είναι 
εγκατεστημένος στην Ελλάδα.
κστ) Εργαζόμενοι ειδικού σκοπού: Πολίτες τρίτων χω−
ρών που εισέρχονται και διαμένουν στην Ελλάδα, βάσει 
ειδικής νομοθεσίας, ειδικών διακρατικών συμφωνιών ή 
προς εξυπηρέτηση του συμφέροντος της εθνικής οι−
κονομίας. 
κζ) Άδεια για προσωρινή διαμονή: Κάθε είδους πιστο−
ποίηση που παρέχεται από τις ελληνικές αρχές και με 
βάση την οποία επιτρέπεται σε πολίτη τρίτης χώρας 
να διαμένει νόμιμα στην ελληνική επικράτεια, για συ−
γκεκριμένο σκοπό και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
που συναρτάται με την ολοκλήρωση του σκοπού. 
κη) Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα: Η δραστη−
ριότητα που αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος 
από εμπορική, βιομηχανική, βιοτεχνική ή γεωργική επι−
χείρηση, καθώς και από κάθε άλλη επιχείρηση παροχής 
υπηρεσιών ή άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος. 
κθ) Επενδυτική δραστηριότητα: Η πραγματοποίηση 
επένδυσης που έχει, κατά αρμόδια κρίση, θετικές επι−
πτώσεις στην ανάπτυξη και την εθνική οικονομία.
λ) Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα: Πολίτες τρίτων 
χωρών που διαθέτουν επαρκείς πόρους σε επίπεδο 
σταθερού ετήσιου εισοδήματος για την κάλυψη των 
δαπανών διαβίωσης.
λα) Οικογενειακή επανένωση: Η είσοδος και η διαμονή 
στη χώρα των μελών της οικογένειας πολίτη τρίτης 
χώρας που διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα, προκειμένου 
να διατηρηθεί η ενότητα της οικογένειάς του, ασχέ−
τως εάν οι οικογενειακοί δεσμοί δημιουργήθηκαν πριν 
ή μετά από την είσοδό του στη χώρα.
λβ) Συντηρών: Ο πολίτης τρίτης χώρας που διαμένει 
νόμιμα στην Ελλάδα και υποβάλλει αίτηση οικογενεια−
κής επανένωσης, προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος 
και η διαμονή στα μέλη της οικογένειάς του στην Ελλά−
δα, όπως αυτά προσδιορίζονται στον παρόντα Κώδικα.
λγ) Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας: 
α. Ο έτερος των συζύγων, εφόσον έχει συμπληρώσει 
το 18ο έτος της ηλικίας του, καθώς και τα κάτω των 18 
ετών άγαμα, κοινά τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων 
και εκείνων που έχουν νομίμως υιοθετηθεί στην Ελλάδα 
με δικαστική απόφαση ή με αλλοδαπή δικαστική από−
φαση που είναι αυτοδικαίως εκτελεστή ή έχει κηρυχθεί 
εκτελεστή ή έχει αναγνωρισθεί το δεδικασμένο της 
στην Ελλάδα.
β. Τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαμα τέκνα του συ−
ντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβα−
νομένων των τέκνων που έχουν, κατά τα ανωτέρω, υιο−
θετηθεί, εφόσον η άσκηση της επιμέλειας έχει νομίμως 
ανατεθεί για μεν τα τέκνα του συντηρούντος σε αυτό, 
για δε τα τέκνα του ετέρου συζύγου στον σύζυγο αυτόν.
λδ) Αυτοτελές δικαίωμα διαμονής: Το δικαίωμα δι−
αμονής των μελών οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας 
που έχουν γίνει δεκτά στην ελληνική επικράτεια για 

λόγους οικογενειακής επανένωσης το οποίο διατηρείται 
αποκλειστικά σε προσωπική βάση. 
λε) Μέλος οικογένειας Έλληνα:
(α) ο/η σύζυγος ανεξαρτήτως ιθαγένειας,
(β) ανεξαρτήτως ιθαγένειας: οι κατιόντες, συγγενείς 
εξ αίματος σε ευθεία γραμμή, των συζύγων, οι οποίοι 
είναι κάτω των 21 ετών ή ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον 
είναι συντηρούμενοι, καθώς και εκείνοι του/της συζύγου, 
κατά την ανωτέρω διάκριση, ως προς την ηλικία, καθώς 
και τα τέκνα που έχουν υιοθετηθεί, επίσης κατά την 
ανωτέρω διάκριση,
(γ) ανεξαρτήτως ιθαγένειας, οι απευθείας ανιόντες 
του πολίτη της Ένωσης, καθώς και εκείνοι του/της συ−
ζύγου, εφόσον είναι συντηρούμενοι.
λστ) Προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής : Το δικαίωμα 
διαμονής των μελών οικογένειας Έλληνα που διατηρεί−
ται αποκλειστικά σε προσωπική βάση.
λζ) Επί μακρόν διαμένων είναι ο πολίτης τρίτης χώρας 
που αποκτά την ανωτέρω ιδιότητα, σύμφωνα με τα 
άρθρα 89 και 90 του παρόντος Κώδικα.
λη) Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος: Κάθε 
είδους πιστοποίηση που παρέχεται από τις ελληνικές 
αρχές κατά την ένταξη του πολίτη τρίτης χώρας στο 
καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος και με βάση την 
οποία επιτρέπεται σε αυτόν να διαμένει νόμιμα στην 
ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοι−
χείου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 
με αρίθμ. 1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002 «Για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου 
για τους πολίτες τρίτων χωρών» (ΕΕ L 157/15.6.2002).
λθ) Πρώτο κράτος − μέλος: Το κράτος − μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ενέταξε πολίτη τρίτης 
χώρας στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος για 
πρώτη φορά.
μ) Δεύτερο κράτος − μέλος: Κάθε κράτος − μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλο από εκείνο που ενέταξε για 
πρώτη φορά στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένο−
ντος πολίτη τρίτης χώρας και στο οποίο ο εν λόγω 
επί μακρόν διαμένων ασκεί το δικαίωμα διαμονής του.
μα) Σπουδαστής: Ο πολίτης τρίτης χώρας που έγινε 
δεκτός σε αναγνωρισμένο από την εθνική νομοθεσία 
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και στον οποίο επετράπη 
η είσοδος και διαμονή στην ελληνική επικράτεια, προ−
κειμένου να έχει ως κύρια δραστηριότητα την παρακο−
λούθηση προγράμματος σπουδών πλήρους φοίτησης, με 
σκοπό την απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού διπλώμα−
τος ειδίκευσης ή διδακτορικού διπλώματος που χορηγεί 
το ίδρυμα αυτό. Στην έννοια των σπουδών εντάσσεται 
και ο κύκλος προετοιμασίας, εφόσον προβλέπεται από 
την κείμενη νομοθεσία, ως τμήμα των σπουδών αυτών.
μβ) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυ−
μα, νομίμως συστημένο, του οποίου το πρόγραμμα 
σπουδών είναι αναγνωρισμένο, σύμφωνα με την κείμενη 
ελληνική νομοθεσία. 
μγ) Πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας: Πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων αλληλεγγύης που βασίζεται σε εθνικό 
ή κοινοτικό πρόγραμμα και επιδιώκει στόχους γενικού 
ενδιαφέροντος.
μδ) Επαγγελματική κατάρτιση: Κατάρτιση, για την 
εφαρμογή του παρόντος, είναι η φοίτηση σε Ινστιτούτα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Κολλέγια, Κέντρα 
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Εργαστήρια Ελευθέ−
ρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.).

με) Έρευνα: Η πρωτότυπη εργασία που αναλαμβάνε−
ται με συστηματικό τρόπο για να αυξηθεί το σύνολο 
των γνώσεων, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του 
ανθρώπου, του πολιτισμού και της κοινωνίας, καθώς 
και η χρησιμοποίηση αυτού του συνόλου γνώσεων για 
νέες εφαρμογές.
μστ) Ερευνητικός οργανισμός: Κάθε ιδιωτικός ή δη−
μόσιος οργανισμός που πραγματοποιεί έρευνα και έχει 
εγκριθεί για τους σκοπούς του παρόντος σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία.
μζ) Ερευνητής: Ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος 
διαθέτει κατάλληλο τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
που δίνει πρόσβαση σε διδακτορικά προγράμματα, και 
ο οποίος επιλέγεται από ερευνητικό οργανισμό για να 
υλοποιήσει ερευνητικό σχέδιο για το οποίο απαιτείται 
ο ανωτέρω τίτλος.
μη) Απασχόληση υψηλής ειδίκευσης: Απασχόληση 
προσώπου, το οποίο:
i) προστατεύεται με βάση την ελληνική εργατική νο−
μοθεσία ως μισθωτός, που παρέχει γνήσια και αποτελε−
σματική εργασία για λογαριασμό ή υπό την καθοδήγηση 
άλλου, ανεξάρτητα από το νομικό τύπο που η σχέση 
αυτή έχει περιβληθεί, 
ii) αμείβεται και 
iii) έχει την απαιτούμενη επαρκή και ειδική γνώση, που 
αποδεικνύεται από υψηλά επαγγελματικά προσόντα, 
όπως αυτά ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο.
μθ) Μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Μπλε κάρ−
τα της ΕΕ»): Η άδεια που φέρει τη μνεία «Μπλε κάρτα 
της ΕΕ» και επιτρέπει στον κάτοχό της να διαμένει και 
να εργάζεται νόμιμα στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα 
με τους όρους του άρθρου 111 του παρόντος Κώδικα.
ν) Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Διπλώ−
ματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων, 
εκδοθέντα από αρμόδια αρχή με τα οποία πιστοποιείται 
η επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος εκπαίδευσης 
μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου, δηλαδή μιας δέσμης 
μαθημάτων που παρέχονται από εκπαιδευτικό ίδρυ−
μα, το οποίο αναγνωρίζεται από το κράτος στο οποίο 
βρίσκεται ως ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. Για τους 
σκοπούς του παρόντος, ένας τίτλος σπουδών τριτο−
βάθμιας εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη, υπό τον όρο 
ότι οι σπουδές που απαιτήθηκαν για την απόκτησή του 
διήρκεσαν τουλάχιστον τρία έτη.
να) Επαγγελματική εμπειρία: Ο χρόνος πραγματικής 
και νόμιμης άσκησης του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
νβ) Νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα: Το νομοθε−
τικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, όπως ορίζεται στο άρ−
θρο 3 παράγραφος 1, εδάφιο α΄ του υπ’ αρίθμ. 38/2010 
προεδρικού διατάγματος «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 
2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων» (Α΄ 78).
νγ) Επιστροφή πολίτη τρίτης χώρας: Διαδικασία επα−
νόδου πολίτη τρίτης χώρας είτε με οικειοθελή συμ−
μόρφωσή του προς υποχρέωση επιστροφής είτε ανα−
γκαστικά: α) στη χώρα καταγωγής του ή β) σε χώρα 
διέλευσης, σύμφωνα με κοινοτικές ή διμερείς συμφωνίες 
επανεισδοχής ή άλλες ρυθμίσεις ή γ) σε άλλη τρίτη 
χώρα στην οποία αποφασίζει εθελοντικά να επιστρέψει 
και στην οποία γίνεται δεκτός

νδ) Απόφαση επιστροφής: Διοικητική πράξη με την 
οποία κηρύσσεται ή αναφέρεται ως παράνομη η παρα−
μονή πολίτη τρίτης χώρας στην ελληνική επικράτεια και 
του επιβάλλεται η υποχρέωση επιστροφής.
νε) Απομάκρυνση: Εκτέλεση της απόφασης επιστρο−
φής με φυσική μεταφορά του πολίτη τρίτης χώρας 
εκτός της ελληνικής επικράτειας.
νστ) Οικειοθελής αναχώρηση: Η τήρηση της υποχρέ−
ωσης επιστροφής εντός της προθεσμίας που ορίζεται 
για το σκοπό αυτόν στην απόφαση επιστροφής.

 

 

Διαβάστε περισσότερα..

1. Πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος είχε άδεια διαμονής σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3386/2005, 
εφόσον συμπληρώσει δεκαετή νόμιμη διαμονή στην 
Ελλάδα κατά την τελευταία δωδεκαετία πριν την υπο−
βολή σχετικού αιτήματος, δικαιούται να λάβει άδεια 
διαμονής διάρκειας δέκα (10) ετών, με την επιφύλαξη 
των διατάξεων του άρθρου 6, η οποία παρέχει δικαίωμα 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Για τη συμπλήρω−
ση της δεκαετούς νόμιμης διαμονής προσμετράται το 
χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ενδιαφερόμενος 
κατείχε ελληνική ιθαγένεια ή οριστικό τίτλο διαμονής 
ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσής του. 
Η άδεια χορηγείται ύστερα από αίτηση του πολίτη 
τρίτης χώρας και απόφαση της αρμόδιας αρχής που 
χορήγησε την τελευταία άδεια διαμονής, εφόσον ο αι−
τών: α) διαθέτει πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής 
και νοσοκομειακής περίθαλψης, β) εκπληρώνει τις φο−
ρολογικές του υποχρεώσεις, γ) πληροί προϋποθέσεις 
ανανέωσης για μία από τις άδειες του παρόντος Κώδικα.
2. Άδειες διαμονής αόριστης διάρκεεας μετατρέπονται 
αυτοδικαίως σε άδειες διαμονής δεκαετούς διάρκειας 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κατά την επα−
νέκδοσή τους. Για την απόκτηση της άδειας διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας, σύμφωνα με την παρούσα δεν 
απαιτείται η καταβολή παραβόλου.

3. Οι άδειες διαμονής που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 2 του ν. 3386/2005, καθώς 
και αυτές που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ανανεώνο−
νται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα 
για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν δι−
αμένοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 
του παρόντος. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για 
την υπαγωγή τους στο καθεστώς του επί μακρόν δια−
μένοντος, και εφόσον ο ενδιαφερόμενος: α) αποδεικνύει 
συνεχή διαμονή στην Ελλάδα, η διακοπή της οποίας δεν 
υπερβαίνει τα δύο (2) συναπτά έτη, β) εκπληρώνει τις 
φορολογικές του υποχρεώσεις και γ) διαθέτει πλήρη 
κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περί−
θαλψης, η άδεια διαμονής του, εφαρμοζομένων κατά 
τα λοιπά των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, ανα−
νεώνεται για τρία (3) έτη κάθε φορά και επιτρέπει την 
πρόσβαση σε εξαρτημένη εργασία−παροχή υπηρεσιών 
ή έργο ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα με κρι−
τήριο την εργασιακή ή επαγγελματική δραστηριότητα 
που ασκούσαν με τη δεκαετή ή αόριστης διάρκειας 
άδεια διαμονής που κατείχαν. 
4.α. Οι βεβαιώσεις και οι προσωρινές άδειες που προ−
βλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 76 
του ν. 2910/2001 και του άρθρου 24 του ν. 3013/ 2002 
(Α΄ 102), αντικαθίστανται από άδειες διαμονής ετήσιας 
διάρκειας, εφόσον τα πρόσωπα, στα οποία χορηγήθη−
καν οι βεβαιώσεις της ανωτέρω παραγράφου, κριθούν 
αλλογενείς πολίτες τρίτων χωρών και εξακολουθούν 
να διαμένουν στην Ελλάδα. Η αίτηση απόκτησης της 
ανωτέρω άδειας διαμονής υποβάλλεται στις αρμόδιες 
υπηρεσίες εντός ενός (1) έτους από την επίδοση των 
σχετικών απορριπτικών αποφάσεων. 
β. Οι άδειες διαμονής της προηγούμενης παραγράφου 
χορηγούνται εφόσον:
βα) δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφά−
λειας στο πρόσωπο του αιτούντος,
ββ) ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη 
απόφαση για χρησιμοποίηση ψευδών πληροφοριών, 
πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων, καθώς και για 
διάπραξη απάτης. 
γ. Η ανωτέρω άδεια διαμονής παρέχει στον πολίτη 
τρίτης χώρας δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη 
εργασία−παροχή υπηρεσιών ή έργου και ανανεώνεται με 
τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των διατάξεων του 
παρόντος Κώδικα. Δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης 
οικονομικής δραστηριότητας παρέχεται μόνο στην πε−
ρίπτωση που ο κάτοχος της ανωτέρω άδειας διαμονής 
ασκούσε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και η 
δραστηριότητα εξακολουθεί να υφίσταται. Για την ανα−
νέωση των αδειών διαμονής του προηγούμενου εδαφί−
ου εξετάζεται επίσης η συνδρομή των προϋποθέσεων 
ανανέωσης αδειών διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική 
δραστηριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 
του παρόντος άρθρου.
δ. Η ανωτέρω άδεια διαμονής χορηγείται αυτοτελώς 
στα μέλη της οικογένειας του αιτούντος, εφόσον απο−
δεδειγμένα συγκατοικούσαν με αυτόν επί εξαετία πριν 
την έκδοση απόφασης σχετικά με την ομογενειακή τους 
ιδιότητα και εξακολουθούν να διαμένουν στη χώρα. Τυ−
χόν διαπίστωση πλαστότητας δικαιολογητικών βαρύνει 
προσωπικά τον πολίτη τρίτης χώρας που τα προσκόμι−
σε και όχι τα μέλη της οικογένειάς του.
5. α. Σε πρόσωπα των οποίων ανακαλείται χορηγη−
θείσα ελληνική ιθαγένεια χορηγείται άδεια διαμονής 
ετήσιας διάρκειας, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτησή 
τους ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιών του τόπου δι−
αμονής τους εντός ενός (1) έτους από την επίδοση της 
σχετικής απόφασης.
β. Οι άδειες διαμονής της προηγούμενης παραγράφου, 
χορηγούνται εφόσον:
βα) δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφά−
λειας στο πρόσωπο του αιτούντος, 
ββ) ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη 
απόφαση για χρησιμοποίηση ψευδών πληροφοριών, 
πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων, καθώς και για 
διάπραξη απάτης. 
γ. Η ανωτέρω άδεια διαμονής παρέχει στον πολίτη 
τρίτης χώρας δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη 
εργασία−παροχή υπηρεσιών ή έργου και ανανεώνεται με 
τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των διατάξεων του 
παρόντος Κώδικα. Δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης 
οικονομικής δραστηριότητας παρέχεται μόνο στην πε−
ρίπτωση που ο κάτοχος της ανωτέρω άδειας διαμονής 
ασκούσε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και η 
δραστηριότητα εξακολουθεί να υφίσταται. Για την ανα−
νέωση των αδειών διαμονής του προηγούμενου εδαφίου 
εξετάζεται η συνδρομή των προϋποθέσεων ανανέωσης 
αδειών διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστη−
ριότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 
του παρόντος άρθρου.
δ. Η ανωτέρω άδεια διαμονής χορηγείται αυτοτελώς 
στα μέλη της οικογένειας του αιτούντος, εφόσον αποδε−
δειγμένα συγκατοικούσαν με αυτόν επί εξαετία πριν την 
ανάκληση της χορηγηθείσας ελληνικής ιθαγένειας και 
εξακολουθούν να διαμένουν στη χώρα. Τυχόν διαπίστω−
ση πλαστότητας δικαιολογητικών βαρύνει προσωπικά 
τον πολίτη τρίτης χώρας που τα προσκόμισε και όχι 
τα τέκνα της οικογένειάς του που ήταν ανήλικα κατά 
το χρόνο απόκτησης της ιθαγένειας.
ε. Στις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου υπάγο−
νται και πολίτες τρίτων χωρών, των οποίων η χορηγη−
θείσα ελληνική ιθαγένεια ανακλήθηκε πριν την ημερο−
μηνία έναρξης εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα 
αυτού και συνεχίζουν έκτοτε να διαμένουν στη χώρα 
εφόσον οι σχετικές αιτήσεις υποβληθούν εντός ενός (1) 
έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
6. Άδειες διαμονής που εκδόθηκαν πριν την έναρξη 
ισχύος του Κώδικα αυτού, με βάση τις διατάξεις του ν. 
3386/2005 και αντιστοιχούν σε προσωρινό καθεστώς 
διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώ−
δικα παραμένουν σε ισχύ έως τη λήξη της διάρκειας 
ισχύος τους. 
7. Άδειες διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δρα−
στηριότητα που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος Κώδικα, ανανεώνονται για τρία (3) έτη 
κάθε φορά, εφόσον: 
α. η δραστηριότητα εξακολουθεί να ασκείται και 
β. έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές και ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις, ο ελάχιστος δηλαδή αριθμός ημερομι−
σθίων ή το ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης ανά 
έτος και ασφαλιστικό φορέα.
8. Εκκρεμείς αιτήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους που 
κατατέθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος 
Κώδικα στο Υπουργείο Εσωτερικών, εξετάζονται από

η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του ίδιου 
Υπουργείου.
9. Εκκρεμείς αιτήσεις κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος Κώδικα εξετάζονται, σύμφωνα με τα οριζό−
μενα σε αυτόν. 
10. Οι άδειες διαμονής που εκδίδονται σε ανανέωση 
μεταβατικών τύπων αδειών διαμονής έχουν διάρκεια 
ισχύος δύο (2) έτη. 
11. *α) Η ισχύς των αδειών διαμονής πολιτών τρίτων 
χωρών οι οποίες έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων της Χώρας που λήγουν από 1.1.2014 έως 
και 30.4.2014, παρατείνονται αυτοδικαίως έως και πέντε 
μήνες από την ημερομηνία λήξης τους, χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Κατά το 
χρονικό διάστημα της πεντάμηνης παράτασης ο πολίτης τρίτης χώρας είναι νόμιμα διαμένων στην Ελληνική 
Επικράτεια. Αιτήματα ανανέωσης των ως άνω αδειών διαμονής δύνανται να γίνουν δεκτά καθ’ όλο το χρόνο της παράτασης, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επικαλούνται σπουδαίο λόγο. Με απόφαση του κατά τόπον Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αιτήματα ανανέωσης αδειών διαμονής δύνανται να γίνουν δεκτά 
καθ’ όλο το χρόνο της παράτασης.
β) Οι βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαμονής που χορηγήθηκαν 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005, έως τη δημοσίευση του παρόντος 
νόμου, ισχύουν για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτού. 
12.* Αιτήματα ανανέωσης άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρε−
σιών ή έργου ή για άδεια διαμονής μακράς διάρκειας, καθώς και αιτήματα μελών των οικογενειών τους στο 
πλαίσιο χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση, που υποβλήθηκαν κατά τα έτη 
2010, 2011, 2012 και 2013 και εκκρεμούν προς απόρριψη, στις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, λόγω 
μη συμπλήρωσης του απαιτούμενο αριθμού ημερών ασφάλισης, όπως αυτός καθορίζεται με την κ.υ.α. 15055/ 
546/2011 (Β΄ 1886), ανανεώνονται, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ.
Στις παραπάνω ρυθμίσεις υπάγονται και πολίτες τρίτων χωρών των οποίων οι άδειες διαμονής λήγουν έως 
30.9.2014.
Στις ρυθμίσεις του εδαφίου α΄ της παρούσας παραγράφου υπάγονται επίσης αιτήματα που έχουν απορ−
ριφθεί κατά τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013, λόγω μη πλήρωσης της ως άνω προϋπόθεσης, εφόσον οι ενδια−
φερόμενοι πολίτες τρίτων χωρών έχουν ασκήσει ένδικα μέσα μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κώδικα 
και τελούν υπό καθεστώς προσωρινής δικαστικής προστασίας, υπό την προϋπόθεση ότι παραιτούνται από τα 
ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα. Για την υπαγωγή των τελούντων υπό καθεστώς προσωρινής 
δικαστικής προστασίας στις ρυθμίσεις του εδαφίου α΄ υποβάλλεται σχετική αίτηση έως τις 30.6.2014, στην 
οποία, πλέον των λοιπών δικαιολογητικών που προβλέπει ο παρών Κώδικας για την ανανέωση άδειας διαμο−
νής, επισυνάπτεται η παραίτηση του ενδιαφερόμενου από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα και μέσα. 
Οι άδειες διαμονής που εκδίδονται βάσει των διατάξεων της παρούσας παραγράφου έχουν τριετή διάρκεια 
διαμονής και ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος Κώδικα εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν συμπληρωματικό παράβολο ύψους εκατόν 
πενήντα (150) ευρώ. 
Οι άδειες διαμονής που εκδίδονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και λήγουν κατά τα έτη 2013 και 2014 και οι οποίες ανανεώνονται για τον ίδιο λόγο ή 
για την απόκτηση άδειας μακράς διαμονής, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην περίπτωση Ζ΄ του άρθρου 
7 του παρόντος Κώδικα, δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού ενσήμων. 
13. Πολίτες τρίτων χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, πλην της προϋπόθεσης για την κατοχή επαρκούς 
εισοδήματος, όπως αυτό ορίζεται στις διατάξεις του 
άρθρου 89 παράγραφος 1α του παρόντος, έχουν τη 
δυνατότητα να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν 
διαμένοντος εφόσον αποδεικνύουν ότι διαθέτουν ατομι−
κό ή οικογενειακό εισόδημα ύψους 8.500 ευρώ, το οποίο 
έχει αποκτηθεί κατά τα δύο τελευταία οικονομικά έτη 
πριν την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος. 
Το σχετικό αίτημα υποβάλλεται μέχρι 31.12.2014. 
14. Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν λάβει άδεια διαμονής, βάσει των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 1 
περίπτωση θ΄ του ν. 3386/2005, έχουν τη δυνατότητα να 
υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 108 του παρόντος 
Κώδικα, εάν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των διατάξεων του Κώ−
δικα αυτού, δεν είχε καταστεί δυνατή η ανανέωσή τους 
για έναν από τους λόγους του νόμου και συνεχίζουν 
έκτοτε να διαμένουν στη χώρα. Οι σχετικές αιτήσεις 
θα πρέπει να υποβληθούν εντός ενός (1) έτους από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος.
15. Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας γίνεται αναφορά σε διατάξεις του ν. 3386/2005, σε ρυθ−
μί− σεις ενσωμάτωσης Οδηγιών της ΕΕ και σε κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του 
ν. 3386/2005, εννοούνται εφεξής οι κατά περιεχόμενο 
αντίστοιχες ρυθμίσεις του παρόντος Κώδικα.
16.α. Πολίτες Αλβανίας, οι οποίοι αιτούνται τον εφοδιασμό τους ή την ανανέωση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) και το αίτημά τους απορρίπτεται, 
διότι δεν απέδειξαν ομογενειακή ιδιότητα, έχουν τη 
δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, 
εφόσον:
i. Διαμένουν επί τρία (3) τουλάχιστον έτη στη χώρα.
ii. Έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί 
τυχόν ασκηθείσας αιτήσεως ακυρώσεως της σχετικής 
απορριπτικής απόφασης.
iii. Δεν έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για 
χρησιμοποίηση ψευδών πληροφοριών, πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων, καθώς και για διάπραξη απάτης.
iν. Δεν υφίστανται σε βάρος τους λόγοι δημόσιας 
τάξης και ασφάλειας 
β. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή εντός τριών (3) μηνών από 
την επίδοση της απορριπτικής απόφασης ή της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί ασκηθείσας αιτήσεως 
ακυρώσεως ή εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση 
του παρόντος Κώδικα για όσες αποφάσεις έχουν ήδη 
τελεσιδικήσει.
Η ανωτέρω άδεια διαμονής παρέχει στον υπήκοο 
τρίτης χώρας δικαίωμα πρόσβασης στη μισθωτή απασχόληση και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου και έχει 
ετήσια ισχύ. Δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας παρέχεται μόνο στην περίπτωση 
που ο κάτοχος της ανωτέρω άδειας διαμονής ασκούσε 
ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και η δραστηριότητα εξακολουθεί να υφίσταται. Για την ανανέωση 
των αδειών διαμονής του προηγούμενου εδαφίου θα 
εξετάζεται η συνδρομή των προϋποθέσεων ανανέωσης 
αδειών διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστη−
ριότητα.
Οι άδειες διαμονής της παρούσης μπορούν να ανα−
νεώνονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδι−
κασία των διατάξεων του Κώδικα αυτού.
γ. Η ανωτέρω άδεια διαμονής χορηγείται και στα μέλη 
της οικογένειας του αιτούντος, εφόσον αποδεδειγμένα 
συγκατοικούσαν με αυτόν και εξακολουθούν να διαμένουν στη χώρα. Τυχόν διαπίστωση πλαστότητας δικαιολογητικών βαρύνει προσωπικά τον πολίτη τρίτης χώρας 
που τα προσκόμισε και όχι τα τέκνα της οικογένειάς 
του που ήταν ανήλικα κατά το χρόνο απόκτησης Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.).
δ. Δικαίωμα υπαγωγής στην ανωτέρω διαδικασία παρέχεται και στους πολίτες Αλβανίας των οποίων το 
αίτημα για χορήγηση ή ανανέωση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) απορρίφθηκε λόγω προσκόμισης πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων, εφόσον 
υποβάλλουν σχετική αίτηση, εντός τριών (3) μηνών από 
την έκδοση σχετικής τελεσίδικης αθωωτικής απόφασης 
για τη διάπραξη των συγκεκριμένων αδικημάτων ή εντός 
τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος Κώδικα για όσες αποφάσεις έχουν τελεσιδικήσει πριν την 
ημερομηνία δημοσίευσής του.

*Δες Εγκύκλιο12/2014 ΥΠΕΣ που διευκρινίζει τις παραγράφους 11 και 12

Διαβάστε περισσότερα..

Social Media