Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αοριστία Παροχής

www.freelaw.gr
Αοριστία Παροχής
Αριθμός άρθρου: 
371

Αν ο προσδιορισμός της παροχής ανατέθηκε σε έναν από τους συμβαλλόμενους ή σε τρίτον, σε περίπτωση αμφιβολίας θεωρείται ότι ο προσδιορισμός πρέπει να γίνει με δίκαιη κρίση. Αν δεν έγινε με δίκαιη κρίση ή βραδύνει, γίνεται από το δικαστήριο.

Social Media