Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αοριστία Αντιπαροχής

www.freelaw.gr
Αοριστία Αντιπαροχής
Αριθμός άρθρου: 
379

Αν η έκταση της αντιπαροχής δεν ορίστηκε, σε περίπτωση αμφιβολίας το δικαίωμα του προσδιορισμού ανήκει στο δικαιούμενο να απαιτήσει την αντιπαροχή.

Social Media