Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Διεκπεραίωση Υποθέσεων από τη Διοίκηση

www.freelaw.gr
Διεκπεραίωση Υποθέσεων από τη Διοίκηση
Αριθμός άρθρου: 
4

1. α. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυ­τοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, ό­ταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) η­μερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες. Η προθεσμία αρχίζει από την κα­τάθεση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και την υπο­βολή ή συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων. Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφεί­λει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμό­δια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει από τότε που περι­ήλθε η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία. Για υποθέσεις αρ­μοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου παρατείνεται κατά δέκα (10) ακόμη ημέ­ρες.

β. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρ­μόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, διαφορετική προθεσμία για τη διεκπεραίωση υποθέσεων, εφόσον το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι, που αναφέρονται ρητώς σε αυτήν.
 
2. Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει, εντός πέντε (5) τουλάχιστον η­μερών πριν από την εκπνοή τους, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα:
 
α) τους λόγους της καθυστέρησης,
 
β) τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του, για την παροχή πληροφοριών και
 
γ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.
 
3. Οι υπηρεσίες απαλλάσσονται από τις κατά την πα­ράγραφο 1 υποχρεώσεις αν το αίτημα είναι εμφανώς πα­ράλογο, αόριστο, ακατάληπτο ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό.
 
4. Οι διοικητικές αρχές οφείλουν, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, να χορηγούν αμέσως πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Αν η άμεση χορήγηση τούτων δεν είναι δυνατή, αυτά αποστέλλονται ταχυδρομικώς, μέσα σε προ­θεσμία δέκα (10) ημερών, στη διεύθυνση που έχει δηλω­θεί. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται αν ο ενδιαφερόμε­νος, με την αίτησή του, δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ταχυ­δρομική αποστολή και ότι θα παραλάβει τα έγγραφα αυτά αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένον εκπρόσωπό του.
 
5. Η υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση χο­ρηγεί στον ενδιαφερόμενο απόδειξη παραλαβής όπου πε­ριλαμβάνονται ο οικείος αριθμός πρωτοκόλλου, η προθε­σμία εντός της οποίας υφίσταται υποχρέωση προς διεκπε­ραίωση της υπόθεσης, καθώς και η επισήμανση ότι, σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων που καθορί­ζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, παρέχεται δυνατότητα αποζημίωσης κατά τις ρυθμίσεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α'), όπως ισχύει.
 
6. Οι προθεσμίες των παραγράφων 1 και 2 του παρό­ντος άρθρου δεν ισχύουν για αναγνώριση απαιτήσεων κα­τά του Δημοσίου, εφόσον υφίσταται σχετική εκκρεμής δί­κη, καθώς και για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται εμφάνι­ση του ενδιαφερομένου ενώπιον συλλογικού οργάνου, και η μη προσέλευσή του οφείλεται σε υποκειμενικούς ή αντι­κειμενικούς λόγους.
 
7.* Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των υπηρεσιών της παραγράφου 1 έχουν υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης των αιτούντων υπαλλήλων για την πρόοδο υποθέσεων σχετικών με θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης που εκκρεμούν ενώπιόν τους εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1, εφόσον δεν έχει διεκπεραιωθεί η υπόθεσή τους εντός της ως άνω προθεσμίας.
 
* Η παρ. 7 του άρθρου 4 τίθεται, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 2 Ν. 4325/2015 (εκ παραδρομής αναφέρεται ως παρ. 3 αντί του ορθού, παρ. 7).

Social Media