Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Υποχρεώσεις της Διοίκησης

www.freelaw.gr
Υποχρεώσεις της Διοίκησης
Αριθμός άρθρου: 
129

1. Το Δημόσιο και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαί­ου προς τα οποία γίνονται οι κατά το προηγούμενο άρθρο επιδόσεις, έχουν υποχρέωση να αποστέλλουν στο δικα­στήριο τον κατά το άρθρο 149 διοικητικό φάκελο, με ανα­λυτική έκθεση απόψεων για τη διαφορά και, ειδικότερα, για τους προβαλλόμενους νομικούς και πραγματικούς ισχυρι­σμούς.

2. Η έκθεση με τον κατά την προηγούμενη παράγραφο διοικητικό φάκελο διαβιβάζονται στο δικαστήριο δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη δικάσιμο. Στις υπο­θέσεις, για τις οποίες η κατά το άρθρο 128 προθεσμία έχει συντμηθεί, τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται στο δικαστήριο τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Σε πε­ρίπτωση εκπρόθεσμης διαβίβασης, η υπόθεση αναβάλλε­ται, αν το ζητήσει εκείνος που έχει ασκήσει το ένδικο βοή­θημα ή μέσο ή εκείνος που έχει ασκήσει την παρέμβαση. Για την αναβολή αυτή γίνεται ιδιαίτερη μνεία στα πρακτικά.
 
3. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης παράλειψης της δια­βίβασης ή εκπρόθεσμης διαβίβασης προς το δικαστήριο των στοιχείων που μνημονεύονται στην παράγραφο 1, το δικαστήριο καταλογίζει σε βάρος της αρχής και υπέρ του αντιδίκου της χρηματική ποινή εκατό (100) έως πεντακό­σια (500) ευρώ. Ως αδικαιολόγητη θεωρείται η παράλειψη της διαβίβασης ή η εκπρόθεσμη διαβίβαση, εφόσον δεν παρέχονται στο δικαστήριο επαρκείς εξηγήσεις. Η ανωτέρω ποινή καταλογίζεται με την οριστική απόφαση, η οποία ως προς το κεφάλαιο αυτό δεν υπόκειται αυτοτελώς σε έν­δικα μέσα. Χωρεί, πάντως, αίτηση διόρθωσης ή ερμηνεί­ας.
 
4. Αν στη δικάσιμο που ορίζεται μετά την πρώτη ανα­βολή η αρχή δεν διαβιβάσει τα κατά την παράγραφο 1 στοιχεία, το δικαστήριο προβαίνει υποχρεωτικά σε συζή­τηση της υπόθεσης και, εφόσον από τα στοιχεία που υπάρχουν στη δικογραφία μπορεί να σχηματίσει δικανική πεποίθηση για την αλήθεια των ισχυρισμών των διαδίκων, αποφαίνεται κατ' ουσίαν επί της διαφοράς, εκδίδοντας ορι­στική απόφαση. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παρά­γραφοι 2 και 3.
 
5. Η παράλειψη της διαβίβασης ή η εκπρόθεσμη διαβί­βαση προς το δικαστήριο των στοιχείων που μνημονεύ­ονται στην παράγραφο 1 συνιστά ιδιαίτερο πειθαρχικό αδί­κημα των αρμόδιων για την ενέργεια αυτή υπαλλήλων. Η σχετική πειθαρχική δίκη ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις για το πειθαρχικό δίκαιο κάθε κατηγορίας υπαλλήλων. Την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης μπορεί να ζητήσει και ο πρόεδρος του δικαστηρίου ή του οικείου τμήματος, με έγγραφό του προς τον αρμόδιο Υπουργό ή τη διοίκηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Στην περίπτω­ση αυτήν, καθίσταται υποχρεωτική η άσκηση της δίωξης, η πειθαρχική δε απόφαση εκδίδεται το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήψη του εγγράφου για την άσκησή της και κοινοποιείται στον πρόεδρο του δικαστηρίου ή του οικείου τμήματος χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.
 
6. Η χρηματική ποινή που καταλογίστηκε σε βάρος της αρχής σύμφωνα με την παράγραφο 3 καταλογίζεται πε­ραιτέρω και ανεξαρτήτως της πειθαρχικής διώξεως που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, με πράξη του αρμόδιου οργάνου σε βάρος του υπαλλήλου που είχε την ευθύνη για την εμπρόθεσμη διαβίβαση των στοιχείων που μνημονεύονται στην παράγραφο 1 και σωρευτικά σε βάρος του προϊσταμένου της οργανικής μονάδας επιπέ­δου Διεύθυνσης, στην οποία υπηρετούσε ο υπάλληλος κατά το χρονικό διάστημα που συντελέστηκε η πλημμελής εκπλήρωση των καθηκόντων των παραγράφων 1 και 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαι­οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθο­ρίζεται η διαδικασία καταλογισμού και είσπραξης της χρη­ματικής ποινής και ρυθμίζεται κάθε σχετικό ζήτημα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. (Το άρθρο 129 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 Ν. 3900/2010 με ισχύ από 1-1-2011). 

Social Media