Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Παράβαση Συμβάσεων

www.freelaw.gr
Παράβαση Συμβάσεων
Αριθμός άρθρου: 
145

1. Όποιος σχετικά με πόλεμο που ξέσπασε ή που επίκειται κατά της ελλη­νικής πολιτείας παραλείψει ολικά ή μερικά να εκτελέσει σύμβαση που αφορά τις ανάγκες των πολεμικών δυνά­μεων της πολιτείας ή των τυχόν συμμάχων της τιμωρείται με φυλάκιση. Αν η παράλειψη προήλθε από αμέλεια, τι­μωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
2. Τα εγκλήματα αυτά τιμωρούνται μόνο με αίτηση του Υπουργού της Δικαιοσύνης.

Social Media