Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Τρομοκρατικές Πράξεις

www.freelaw.gr
Τρομοκρατικές Πράξεις
Αριθμός άρθρου: 
187Α

* 1. Όποιος τελεί ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω εγκλήματα(1): α') ανθρωποκτονία με πρόθεση (άρθρο 299), β') βαριά σωματική βλάβη (άρθρο 310), γ') θανατηφόρα βλάβη (άρθρο 311), δ') αρπαγή (άρθρο 322), ε') αρπαγή ανηλίκων (άρθρο 324), στ΄) διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας (άρθ. 382 παρ. 2), ζ) εμπρησμό (άρθρο 264), η') εμπρησμό σε δάση (άρθρο 265), θ') πλημμύρα (άρθρο 268), ι΄) έκρηξη (άρθρο 270),  ια') παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες (άρθρο 272), ιβ') κοινώς επικίνδυνη βλάβη (άρθρο 273), ιγ') άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων (άρθρο 275), ιδ') πρόκληση ναυαγίου (άρθρο 277), ιε') δηλητηρίαση πηγών και τροφίμων (άρθρο 279), ιστ') νοθεία τροφίμων (άρθρο 281 παρ. 1), ιζ') διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών (άρθρο 290), ιη') διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών (άρθρο 291), ιθ') τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 181/1974 "Περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών" (ΦΕΚ 347 Α'), κ') τα προβλεπόμενα στα άρθρα 161,162,163,164,165, 168, 169, 170, 173, 174, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 και 186 του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου που κυρώθηκε με τον Ν. 1815/1988 (ΦΕΚ250Α'), κα') τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 και στις παραγράφους 1 και 3 του άρθ­ρου 17 Ν. 2168/1993 "Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μη­χανισμούς και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 147 Α), κβ') τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρ. 4 του Ν. 2991/02 "Εφαρμογή Σύμβασης απα­γόρευσης χρήσης κ.τ.λ. χημικών όπλων" (ΦΕΚ 35 Α), με τρόπο ή σε έκταση ή υπό συνθήκες που είναι δυνατό να βλάψουν σοβαρά μια χώρα ή έναν διεθνή οργανισμό και με σκοπό να εκφοβίσει σοβαρά έναν πληθυ­σμό ή να εξαναγκάσει παρανόμως δημόσια αρχή ή διεθνή οργανισμό να εκτελέσει οποιαδήποτε πράξη ή να απόσχει από αυτήν ή να βλάψει σοβαρά ή να κατα­στρέψει τις θεμελιώδεις συνταγματικές, πολιτικές, οικο­νομικές δομές μιας χώρας ή ενός διεθνούς οργανισμού τιμωρείται:

i) Με ισόβια κάθειρξη αν η προβλεπόμενη ποινή για ένα από τα εγκλήματα του καταλόγου που περιλαμβά­νονται στα στοιχεία α' έως κβ' είναι ισόβια κάθειρξη. Στην περίπτωση αυτή η πράξη παραγράφεται μετά από τριάντα (30) χρόνια. Αν επιβληθεί η ποινή της ισόβιας κάθειρξης εφαρμό­ζονται οι διατάξεις των άρθρων 105 μέχρι 110, εφόσον ο καταδικασθείς έχει εκτίσει ποινή είκοσι πέντε (25) ετών.
ii) Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών αν η προβλεπόμενη ποινή για ένα από τα εγκλήματα του κα­ταλόγου που περιλαμβάνονται στα στοιχεία α' έως κβ' είναι πρόσκαιρη ποινή καθείρξεως.
iii) Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών αν η προβλεπόμενη ποινή για ένα από τα εγκλήματα του κα­ταλόγου που περιλαμβάνονται στα στοιχεία α' έως κβ' είναι ποινή φυλάκισης. Αν η τρομοκρατική πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο περισσότερων ανθρώπων εφαρ­μόζεται η διάταξη του άρθρου 94 παράγραφος 1.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρ­θρων 134 έως 137.
3. Όποιος απειλεί σοβαρά με την τέλεση του κα­τά την παράγραφο 1 εγκλήματος και έτσι προκαλεί τρό­μο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Η απόπειρα του εγκλήματος αυτού δεν είναι αξιόποινη.
4. «Με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών τιμωρείται όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα πρόσωπα που δρουν από κοινού και επιδιώκουν την τέλεση του εγ­κλήματος της παραγράφου 1 (τρομοκρατική οργάνωση). Με ποινή μειωμένη (άρθρο 83) τιμωρείται η πράξη του προηγούμενου εδαφίου, όταν η τρομοκρατική οργάνωση έχει συσταθεί για την τέλεση των πλημμελημάτων της παραγράφου 1. Η κατασκευή, προμήθεια ή κατοχή όπ­λων, εκρηκτικών υλών και χημικών ή βιολογικών υλικών ή υλικών που εκπέμπουν επιβλαβείς για τον άνθρωπο ακτινοβολίες προς εξυπηρέτηση των σκοπών της τρομο­κρατικής οργάνωσης συνιστά επιβαρυντική περίσταση. Η μη τέλεση από την τρομοκρατική οργάνωση οποιουδήποτε από τα εγκλήματα του καταλόγου που περιλαμ­βάνονται στα στοιχεία α' έως κβ' της παραγράφου 1 συνιστά ελαφρυντική περίσταση.
5. Όποιος διευθύνει την κατά το πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου τρομοκρατική οργάνωση τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. Με την ποινή του προηγούμενου εδαφίου μειωμένη (άρθρο 83) τιμωρείται όποιος διευθύνει την κατά το δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου τρομοκρατική οργάνωση.
6. Όποιος παρέχει κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα ή κάθε είδους χρηματοοικονομικά μέσα, ανεξάρτητα από τον τρόπο κτήσης τους, σε τρομοκρατική οργάνωση ή σε μεμονωμένο τρομοκράτη ή για τη συγκρότηση τρομοκρατικής οργάνωσης ή για να καταστεί κάποιος τρομο­κράτης, ή τα εισπράττει, συλλέγει ή διαχειρίζεται χάριν των ανω­τέρω, ανεξάρτητα από τη διάπραξη οποιουδήποτε εγκλήματος από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1, τιμωρείται με κά­θειρξη μέχρι δέκα ετών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και ό­ποιος, εν γνώσει της μελλοντικής αξιοποίησης τους, παρέχει ουσιώδεις πληροφορίες για να διευκολύνει ή να υποβοηθήσει την τέλεση από τρομοκρατική οργάνωση ή από μεμονωμένο τρομοκράτη οποιουδήποτε από τα κακουργήματα της παραγρ. 1.
7. Όποιος διαπράττει διακεκριμένη κλοπή (άρθρο 374), ληστεία (παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 380), πλαστογραφία (άρθρο 216), που αφορά δημόσιο έγγραφο, ή εκβίαση (άρθρο 385) με σκοπό την τέλεση του εγκλήματος της παραγράφου 1 τιμωρείται με κάθειρξη, εκτός αν η εκβίαση τιμωρείται με μεγα­λύτερη ποινή. Αν η πράξη που τελέσθηκε είναι πλημμέλημα, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών.
8. Η παρ 4 του άρθρ. 187 ισχύει και για τα εγκλήματα των προηγούμενων παραγράφων».

* To άρθρο 187Α τίθεται, όπως προστέ­θηκε με το άρθρο 40 παρ. 1 Ν. 3251/2004, το δε προϋπάρχον άρθρο 187Α, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο (40), έλαβε τον αριθμό 187Β. Αρχικά, το άρθρο 187Α αποτελείτο από 9 παρ., όμως με την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου Ν. 3875/2010, οι παρ. 3 - 9 αντικαταστάθηκαν από τις παρ. 3 - 8, με αποτέ­λεσμα το άρθρο 187Α να αριθμεί πλέον 8 παραγράφους.

(1) Για την ευθύνη των νομικών προσώπων, για λογαρια­σμό των οποίων τελέστηκε κάποιο από τα εγκλήματα του παρόντος, βλ. άρθρο 41 Ν. 3251/2004.

 

Social Media