Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Digesta 2003

www.freelaw.gr
Digesta 2003

Τεύχος A'  Πρόλογος

Μελέτες

Σ. Ματθίας, Προσαύξηση χρόνου τακτικής χρησικτησίας από τον κληρονόμο​

Ι. Βούλγαρης, Διεύρυνση και εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπτώσεις στην ενοποίηση του δικαίου προς τα έσω και προς τα έξω

Α. Χελιδόνης, Εικονικό τίμημα, αδικαιολόγητος πλουτισμός και ΑΚ 281.

Διάλογος με τη νομολογία

ΑΠ 1566/2001 και ΕφΘράκης 221/2000 με σημ. Κ.Π. και Απ. Χελιδόνη, Καταχρηστική προβολή της ακυρότητας της αιτίας συναλλαγματικών που εκδόθηκαν για το μη αναγραφέν τίμημα στην πώληση ακινήτου

ΑΠ 163/2002 με σημ. Κ.Π., Πλασματική επίδοση της περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως

ΠΠρΑθ 9/2003 με σημ. Χριστίνας Λιβαδά, Σημασία της προβλέψεως σε «κώ­δικες δεοντολογίας» για έγγραφη κατάρτιση δικαιοπραξιών ατύπων, όπως η σύμβαση δικαιοχρήσεως (franchise)

ΜΠρΠειρ 151/2002 με σημ. Κ.Π., Μετεγκατάσταση του οφειλέτη στο εξωτερικό μετά την έκδοση της διαταγής πληρωμής και πριν από την επίδοσή της. Αναστολή της προθεσμίας του άρθρου 630 Α ΚΠολΔ κατά τον Αύγουστο

ΓνωμοδΟλομΝΣΚ 588/2002 με σημ. Κ.Π., Συνέπειες της συνενώσεως της ψιλής κυριότητας με την επικαρπία πριν από τον πλειστηριασμό

Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος

Ι. Καστριώτης, Η παραίτηση από την κατάσχεση στα χέρια τρίτου (αναγκαστική - συντηρητική)​

Η. Κωτσάκης, Θέματα οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας

Διεθνής φοιτητική παρουσία της Ελλάδος

Διάκριση της Νομικής ΔΠΘ στην εικονική δίκη Telders 2002 στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης​

Digesta 2003 B' - Τα περιεχόμενα σε μορφή pdf - Πρόλογος

Μελέτες (Το νέο δίκαιο της πωλήσεως)

Φ. Δωρής, Συγκριτική επισκόπηση του παλαιού και του νέου δικαίου της πωλήσεως (Βασικοί άξονες)

Κ. Παντελίδου, Ζητήματα παραγραφής στο νέο δίκαιο της πωλήσεως

Κ. Παναγόπουλος, Το δικαστικά διαπλαστικό δικαίωμα του πωλητή από το άρθρο 542 ΑΚ

Α. Χελιδόνης, Συστηματική υποδομή και ανοικτά ζητήματα του νέου δικαίου της πώλησης

Ι. Στεργιαννίδου, Το δικαίωμα επιλογής μεταξύ των προβλεπομένων στο άρθρο 540 ΑΚ αξιώσεων σε συνδυασμό προς την αξίωση του 543 ΑΚ

Διάλογος με τη νομολογία

ΣτΕ 1237/2003, Αρχές ισότητας και αξιοκρατίας κατά την κατάληψη δημόσιων θέσεων (με σημ. Δ. Φιλίππου)

ΑΠ 1098/99, Συζήτηση στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου δίχως την παρουσία του διαδίκου, με δήλωση, στην οποία καταχωρίζεται και παραίτηση από το αναιρετήριο (με σημ. Σ. Σταματόπουλου)

ΑΠ 675/2002, Παραίτηση από το δικόγραφο ή και το δικαίωμα της αγωγής στο στάδιο της αναιρετικής διαδικασίας (με σημ. Σ. Σταματόπουλου)

ΑΠ 200/2003, Ανασταλτικό αποτέλεσμα της ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής (με σημ. Σ. Τσαντίνη)

Ευρωπαϊκή νομική επικαιρότητα

Χ. Λιβαδά, Η πρόταση νέας οδηγίας για την καταναλωτική πίστη (ζητήματα πεδίου εφαρμογής)

Γ. Παπαϊωάννου, Η προσυμβατική ενημέρωση των καταναλωτών κατά την χορήγηση στεγαστικών δανείων στα πλαίσια της αυτορρύθμισης

Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος

Μ. Πατεράκης, Multimodal Transport Operator (MTO) και παραγγελιοδόχος μεταφοράς

Μ. Φίλιππας, Η νομιμότητα και τα αποτελέσματα της «αυτόματης επιφύλα­ξης» σε δηλώσεις αποδοχής της αρμοδιότητας του διεθνούς δικαστηρίου

Digesta 2003 Γ΄ Τα περιεχόμενα σε μορφή pdf - Πρόλογος

Μελέτες (Ζητήματα αστικής ευθύνης)

Κ. Φουντεδάκη, Η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες στο ελληνικό δίκαιο

Γ. Δέλλιος, Το τεκμήριο υπαιτιότητας του παρέχοντος υπηρεσίες

Θ. Λύτρας, Ρύπανση του περιβάλλοντος και αστική ευθύνη

Διάλογος με τη νομολογία

ΟλομΣτΕ 2858/2003, Ανεπίτρεπτη η προσωπική κράτηση για χρέη προς τα νπδδ (με σχόλιο - μελέτη Δ. Φιλίππου)

ΕλΣυνεδρ 1376/2002, Αρχή της αναλογικότητας και στέρηση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος υπαλλήλου (με σημ. Α. Πανταζόπουλου)

ΑΠ 303/2003, Προϋποθέσεις για την κάλυψη από την αποθήκη και των τόκων πέραν και επιπλέον του ορισμένου ποσού για το οποίο γράφτηκε η υποθήκη (με σημ. Κ.Π.)

ΠολΠρωτΡοδόπης 93/2003, Αγωγή για διάρρηξη καταδολιευτικών συμβάσεων (γονικών παροχών) κατ’ άρθρο 939 ΑΚ (με σημ. Ι. Στεργιαννίδου)

Συνήγορος του Πολίτη

Πόρισμα 11895.02.1/2002, Πρόσβαση δικηγόρων σε χώρους κράτησης παράνομα εισερχομένων αλλοδαπών και αιτούντων άσυλο (με σημ. Μ. Τσαπόγα)

Πόρισμα 3996.03.2/2003, Αιτιολόγηση (μη) υπαγωγής σε ειδικό στρατολογικό καθεστώς

Πόρισμα 7897.01.2/2001, Προστασία χώρων θρησκευτικής λατρείας (με σημ. Μ. Τσαπόγα)

Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος

Δ. Χατζής, Οικονομική ανάλυση του δικαίου (στο παράδειγμα της ποινικής ρήτρας)

Πανηγυρικός λόγος στο ΔΠΘ για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Γ. - Ε. Καλαβρός, Η κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου του ’40 από πλευράς διεθνούς δικαίου

Digesta 2003 Δ΄               Τα περιεχόμενα σε μορφή pdf             ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 2003 

Μελέτες

Γ. Δέλλιος, Ατομικά δικαιώματα, ιδιωτικό δίκαιο, προστασία των καταναλωτών και εγγυήσεις τραπεζικών δανείων

Κ. Χριστοδούλου, Οι επιπτώσεις της μεταρρύθμισης του δικαίου της πώλησης (ν. 3043/2002) στο λοιπό ενοχικό δίκαιο

Γ. Παπαϊωάννου, Η εθνική και ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος της εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών

Διάλογος με τη νομολογία

ΑΠ 21/2001, Επιπρόσθετη επίδοση και σε άλλο όργανο (πέραν του Υπουργού Οικονομικών) για το Δημόσιο (με σημ. Κ.Π.)

ΑΠ 672/2003, ΑΠ 597/2001, ΕφΑθ 3038/2002 και ΕφΑθ 8090/2001 Δικηγορική αμοιβή στις απαλλοτριώσεις (με σημ. Κ.Π.)

Συνήγορος του Πολίτη

Πόρισμα 23192.02.2.2/24.12.2002, Ιθαγένεια αλλοδαπής που νυμφεύθηκε με έλληνα προ του 1983 αλλά δεν προέβη σε δημοτολογική εγγραφή..

Πόρισμα 14216.01.2.2/25.11.2002, Κατάθεση αιτήματος πολιτικού ασύλου με δικαστικό επιμελητή

Πόρισμα 1104.03.2.2/10.4.2003, Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα των δαπανών που καταβάλλει ο διαζευγμένος σύζυγος για τα τέκνα που δεν κατοικούν μαζί του

Ευρωπαϊκή νομική επικαιρότητα

Γ. Παπαϊωάννου, Κοινοτικές εξελίξεις σχετικά με την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών κατά το έτος 2003

Η. Κωτσάκης, Σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας με δικαιοπραξία αιτία θανάτου - κατάρτιση - αναβίωση

Ειδικό Αφιέρωμα

Μ. Γλαράκη, Κοινοτικό Δίκτυο στο Διαδίκτυο A' μέρος - Β' μέρος - Γ' μέρος - Δ' μέρος

Ευρετήριο 2003

 

Social Media