Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Digesta 2005

www.freelaw.gr
Digesta 2005
Έτος: 
2005

Digesta 2005 A' Τα περιεχόμενα σε μορφή pdf 

 

Πρόλογος

ΙΧ

Μελέτες

Ι. Χαμηλοθώρης, Η ευθύνη του κυρίου του πλοίου για τις απορρέουσες από τον εφοπλισμό απαιτήσεις.

 

1

Κ. Παναγόπουλος, Ζητήματα από τον κώδικα συμβολαιογράφων

18

Κ. Αντωνόπουλος, Η στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράκ (Ιρακινή ελευθε­ρία) και οι επιπτώσεις της στο εθιμικό δίκαιο της χρήσης ένοπλης βίας

 

 

26

Διάλογος με τη Νομολογία

Α. Νομολογία Πολιτικών Δικαστηρίων

ΑΠ 430/2005, Καταχρηστικοί όροι στεγαστικών δανείων (με σημ. Αθ. Παντα­ζόπουλου)

 

39

Β. Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων (Επιμέλεια: Δ. Φιλίππου) [Όλα τα κείμενα βρίσκονται στο ίδιο pdf.]

ΟλομΣτΕ 2815/2004, Έννοια «ειδικοτέρων θεμάτων» του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγματος (με σημ. Δ.Φ.)

 

54

ΣτΕ 622/2004 και 2905/2003, Αρχή της ισότητας και σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο (με σημ. Δ.Φ.)

 

59

ΣτΕ 2611/2004, Αντισυνταγματικότητα της προσωποκράτησης για χρέη στο Δημόσιο (με σημ. Δ.Φ.)

 

76

Προστασία προσωπικών δεδομένων(Επιμέλεια: Μ. Σώτου & Β. Σωτηρόπουλος) 

–Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ 109/1999, 50/2000, 523/2000, 1469/2000, 1661/2000, 482/ 2001, 86/2002, με σχόλια Μ. Σώτου)

–Αποφάσεις δικαστηρίων (επιλογή - σχόλια Μ. Σώτου) (ΕφΑθ 4786/2002, ΠολΠρΑθ 528/2002, ΕφΑθ 147/2004, ΜονΠρΑθ 2110/2002, ΠλημΑθ 1001/2002, ΜονΠρΘεσ 2950/2002, ΜονΠρΑθ 1988/2002, ΠολΠρΑθ 3058/2003, περιλ. με σχόλια Μ. Σώτου)

Β. Σωτηρόπουλος, Η πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία και η προστασία προσωπικών δεδομένων

Digesta 2005 B'  Τα περιεχόμενα σε μορφή pdf 

 

Μελέτες

Γ. Κουμάντος, Το οικογενειακό δίκαιο ως σημείο αναμέτρησης

119

Α. Πανταζόπουλος, Η εκ πρώτης όψης (prima facie) απόδειξη στη διεθνή σύμβαση μεταφοράς (άρθρα 30 § 1 και 9 § 1 CMR)

 

129

Συνήγορος του πολίτη (επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας) [Όλα τα κείμενα βρίσκονται στο ίδιο pdf.]

Πόρισμα 429.01.2.3/19.12.2003, Δικαίωμα για εγγραφή σε σχολεία των τέκνων αλλοδαπών, που στερούνται άδειας παραμονής (με σημ. Μ.Τ.).

 

144

Πόρισμα 21780.04.2.1/15.12.2004, Κύρος γάμου μεταξύ Έλληνα και αλλοδαπής, τελεσθέντος σε Προξενείο (με σημ. Μ.Τ.)

 

152

Πόρισμα 20073.03.2.2/13.5.2004, Προϋποθέσεις προσήκουσας εκτέλεσης ακυρωτικών δικαστικών αποφάσεων για κρίσεις αξιωματικών (με σημ. Μ.Τ.)

 

 

157

Προστασία προσωπικών δεδομένων (επιμέλεια: Β. Σωτηρόπουλος)

ΑΠΔΠΧ 24/2005, 25/2005 & 26/2005, Επεξεργασία και τηλεοπτική μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων προσώπων της επικαιρότητας (με σημ. Β. Σω­τηρόπουλου)

 

 

164

ΑΠΔΠΧ 67/2004, Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων επιβατών αεροπορικών πτήσεων (με σημ. Β. Σωτηρόπουλου)

 

200

ΠολΠρΑθ 3164/2004, Ανακριβής, ως προς το πρόσωπο του εκδότη, αναγγελία προς εισαγγελέα και «Τειρεσία» ακάλυπτων επιταγών (με σημ. Σ. Κατσανάκη)

 

 

206

 

Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος

Ι. Καστριώτης, Το κατασχετό της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος/2001

 

218

 

Digesta 2006 Γ΄ Τα περιεχόμενα σε μορφή pdf 

Πρόλογος...........................................................................................

V

Μελέτες

Ε. Κρουσταλάκης, Δικαιοσύνη και δικαστικοί λειτουργοί στις σχέσεις τους με την πολιτική, την εκκλησία, την κοινωνία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (Μια προσπάθεια προσέγγισης του προβλήματος)

 

 

267

Θ. Παπαζήση, Κοινωνία των πολιτών, αξία του ανθρώπου και αλλαγές από την μετακίνηση των πληθυσμών

 

274

Α. Χελιδόνης, Κληροδοσία χρησιδανείου και δέσμευση του ψιλού κυρίου

287

Ε. Λασκαρίδης, Η υποχρέωση τήρησης ιατρικού αρχείου

294

Διάλογος με τη Νομολογία [Όλα τα κείμενα βρίσκονται στο ίδιο pdf.]

Α. Νομολογία Πολιτικών Δικαστηρίων

ΑΠ 833/2003, Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της εφέσεως επί επικουρικής σωρεύσεως αγωγικών αιτημάτων (με σημ. Ε. Μαραγκουδάκη, Α. Παντα­ζόπουλου Κ.Π.)

 

 

311

ΜΠρΑθ 4927/2005, Εντολή προς εκτέλεση (με σημ. Φ. Κωτσή)

319

ΜΠρΑθ 7342/2005, Υπολογισμός τιμής πρώτης προσφοράς στα 2/3 της αξίας του κατασχεμένου - έναρξη προθεσμίας κατ’ άρθρο 1000 ΚΠολΔ (με σημ. Α. Παντα­ζόπουλου)

 

 

324

Συνήγορος του Πολίτη (επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας) [Όλα τα κείμενα βρίσκονται στο ίδιο pdf.]

Πόρισμα 20898.03.2.2/24.9.2004, Καθορισμός δικηγορικών αμοιβών με απόφαση του οικείου Συλλόγου

 

328

Πόρισμα 5027.05.2.3/9.6.2005, Αναδρομική κήρυξη σε ανυποταξία, παρά την έλλειψη ελληνικής ιθαγένειας κατά τη στιγμή της υποτιθέμενης υποχρέωσης προς κατάταξη

 

 

330

Πόρισμα 9794.03.2.2/4.8.2004, Σύνταξη διορθωτικής πράξης εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης σε βακουφικό ακίνητο

 

338

Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος

Α. Κοψίνη, H συσχέτιση συλλογικής συμβάσεως και κανονισμού εργασίας

343

Χ. Ζουμπούλης, Εφαρμογή της ρυθμίσεως του άρθρου 263 § 2 ΑΚ επί των ανακοπών του ΚΠολΔ

 

351

E.J.H. Schrage, On obligations that arise from unjustified enrichment

379

 
 

Digesta 2005 Δ΄                   Τα περιεχόμενα σε μορφή pdf                ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 2005 

 

Μελέτες

Σ. Ματθίας, Δικαστές, θεολογία και εκκλησία

413

Κ. Ρούσσος, Δικαιοσύνη: αρνητική δημοσιότητα, κενά εξουσίας και ιδέες για την κάλυψή τους

 

415

Διάλογος με τη Νομολογία [Όλα τα κείμενα βρίσκονται στο ίδιο pdf.]

ΔιοικΠρΑθ 10737/2005, Εφαρμογή του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης στη φορολογική διαδικασία (με σημ. Ε. Θεοχαροπούλου)

 

419

ΕιρΑθ 3323/2005, Διάταξη ΜΠρΚαλ 30/2005 και Σύνοψη Διαμεσολάβησης του Συνηγόρου του Πολίτη (Ιούλιος 2005), Αντισυνταγματικότητα αρ. 1 ν. 3068/2002, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το αρ. 20 ν. 3301/2004 - Εκτέλεση κατά του Δημοσίου και δικαστικά έξοδα σε βάρος του (με σημ. Χ. Διπλάρη)

 

 

 

 

426

ΜΠρΛαμίας 4/2004, Κακόπιστη εξώδικη συμπεριφορά διαδίκων (venire contra factum proprium) (με σημ. Α. Π. Παντα­ζόπουλου)

 

437

Συνήγορος του Πολίτη (επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας) [Όλα τα κείμενα βρίσκονται στο ίδιο pdf.]

Πόρισμα 10087.03.2.1/27.8.2003, Προφορική απόρριψη αίτησης για χορήγηση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ανιθαγενούς σε πρώην Έλληνα πολίτη (με σημ. Μ. Τσαπόγα)

 

 

443

Πόρισμα 3142.05.2.1/16.5.2005, Ανάκληση πινάκων επιτυχόντων, εκδοθέντων κατ’ εφαρμογή διάταξης που κρίθηκε αντισυνταγματική λόγω ανισότητας φύλου (με σημ. Μ. Τσαπόγα)

 

 

446

Πόρισμα 12420.04.2.2/13.5.2005, Κώλυμα διορισμού αλλογενούς πολιτογραφηθέντος ως δικηγόρου (με σημ. Μ. Τσαπόγα)

 

452

Νομολογία ΔΕΚ και ΠΕΚ

Μ.Δ. Χρυσομάλλης, Η Ελλάδα ενώπιον των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Περίοδος 2005

 

455

Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος

Α. Δωρή, Η συμβολή της έμμεσης απόδειξης στη θεμελίωση της παρανομίας

475

Ευρετήρια έτους 2005

511

 

 

 

 

Social Media