Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Digesta 2008

www.freelaw.gr
Digesta 2008
Έτος: 
2008

Τα περιεχόμενα του έτους σε pdf

Τεύχος Α΄

Μελέτες

Γ. Δέλλιος, Η νέα μορφή συλλογικής αγωγής του άρθρου 10 § 16 περ. δ΄ ν. 2251/1994 (άρθρο 13 ν. 3587/2007) [Στο παράδειγμα των καταχρηστικών όρων των καταναλωτικών συμβάσεων]

Δ. Σπυράκος, Ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων για τη συλλογική αναγνωριστική (αποζημιωτική) αγωγή των ενώσεων καταναλωτών

Διάλογος με τη Νομολογία [Όλα τα κείμενα βρίσκονται στο ίδιο pdf.]

Α) Νομολογία Πολιτικών Δικαστηρίων

ΑΠ 821/2008, Διαφορές αναγκαστικών και αγροτικών συνεταιρισμών, ιδίως στον τρόπο συμμετοχής των μελών στα όργανα λήψεως αποφάσεων​

Κ. Παναγόπουλος, Διαφορές μεταξύ αναγκαστικών και «ελεύθερων» συνεταιρισμών, ιδίως αγροτικών (γνωμοδ.)

Β) Νομολογία ΔΕΚ και ΠΕΚ [Όλα τα κείμενα βρίσκονται στο ίδιο pdf.]

ΔΕΚ, Υποθέσεις C-11/06 και C-12/06 (συνεκδικασθείσες), Rhiannon Mor­gan κατά Bezirksregierung Köln και Iris Bucher κατά Landrat des Kreises Düren (προδικαστική που υπέβαλε το Verwaltungsgericht Aachen της Γερμανία), Απόφαση της 23ης Οκτωβρίου 2006, μη δημοσιευμένη

(Επιμέλεια - σχολιασμός Μ.Δ. Χρυσομάλλης)

Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος

Β. Τζώρτζη, Kρατικά μονοπώλια τυχερών παιγνίων στην ΕΕ

Τεύχος B΄

Μελέτες

Α. Χελιδόνης, Το πλέγμα θεσμών και συνεπειών στην παθολογία της ενοχής [Το ειδικότερο παράδειγμα της υπαναχώρησης και της αποζημίωσης]​

Α. Παπαδημητρόπουλος, Συντρέχον πταίσμα του δέκτη της υπόσχεσης στη γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου

Διάλογος με τη Νομολογία

Νομολογία ΔΕΚ

ΔΕΚ, Υπόθεση C-173/03, Traghetti del Mediterraneo SpA (υπό εκκαθάριση) κατά Ιταλικής Δημοκρατίας (προδικαστική), Απόφαση της 13ης Ιουνίου 2006, μη δημοσιευμένη, επιμέλεια Μ. Χρυσομάλλης

Θέματα επίκαιρα

Σπ. Τσαντίνης, Η πρόταση τροποποίησης του ΚΠολΔ για την τακτική διαδικασία στον α΄ βαθμό δικαιοδοσίας - Ενοποιημένη μορφή​

Digesta 2008 Γ΄ Τα περιεχόμενα σε μορφή pdf

Μελέτες

 

Κ. Παναγόπουλος, Το δικαίωμα του επικαρπωτή στην αποζημίωση λόγω απαλλοτριώσεως κατά το άρθρο 1171 ΑΚ (γνωμοδότ.)

Κ. Αντωνόπουλος, Αντιμετώπιση από τον ΟΗΕ – μέσω της προσαρμοστικότητας– σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου

Γ. Κτιστάκις, Απαγόρευση θρησκευτικών διακρίσεων και γενικά μέτρα κατά τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου

Νομολογία ΔΕΚ (επιμέλεια: Μ. Χρυσομάλλης)

ΔΕΚ, C-39/05 Ρ και C-52 Ρ, Πρόσβαση του κοινού στα κοινοτικά έγγραφα (με σχόλιο Μ. Γλαράκη)

Συνήγορος του Πολίτη (επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας) [Όλα τα κείμενα βρίσκονται στο ίδιο pdf.]

Πόρισμα 7859.07.2.4/21.11.2007, Πνευματική ιδιοκτησία επί μετάφρασης θεατρικού έργου

Πόρισμα 7002.06.2.2/24.11.2006, Σωματική έρευνα από προσωπικό ιδιωτικών εταιρειών ασφαλείας σε αεροδρόμια (με σημ. Μ. Τσαπόγα)

Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος

Φ. Σιβρίδης, Η εμπράγματη υποκατάσταση

Digesta 2008 Δ΄- ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - Τα περιεχόμενα σε μορφή pdf - ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 2008

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ Δ​'

Τα ζητήματα της αστικής ευθύνης των ιατρών απασχολούν ολοένα και πιο συχνά τη νομολογία και τη θεωρία, της οποίας το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται πλέον στις γνωστές μονογραφίες και μελέτες που δημοσιεύτηκαν σποραδικά σε νομικά περιοδικά (βλ. και Digesta 2004 σελ. 433-483 τρεις μελέτες, των Ι. Ανδρουλιδάκη - Δημητριά­δη, Θ. Παπαζήση, Κ. Φουντεδάκη σ’ αυτό τον θεματικό κύκλο, και 2005 σελ. 294 επ. Ε. Λασκαρίδης, για την τήρηση ιατρικού αρχείου), αλλά απασχολεί και επιστημονικές εκδηλώσεις όπως το 7ο Συνέδριο της Ενώσεως Αστικολόγων με γενικό θέμα «Ζητήματα αστικής ευθύνης ιατρών και νοσοκομείων» με πολλές επί μέρους εισηγήσεις (βλ. www.enas.gr).΄

Το Digesta, κατά το πρότυπο αλλοδαπών επιστημονικών περιοδικών, προτίθεται να αφιερώνει ένα ολόκληρο τεύχος κατ’ έτος στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα, αρχής γενομένης από το ανά χείρας Δ΄ τεύχος 2008. Ευελπιστώντας και στη συμβολή των αναγνωστών, με την αποστολή στη σύνταξη του Digesta σχετικού υλικού, αισιοδοξούμε ότι θα ανταποκρινόμαστε κάθε χρόνο στην ανωτέρω πρόθεσή μας.

Κ. Παναγόπουλος

Μελέτες

Μ. Κανελλοπούλου - Μπότη, Η υποχρέωση παροχής γενετικής πληροφορίας κατά τον προγεννητικό έλεγχο. Ειδικά η θέση του φερόμενου βιολογικού πατέρα

Ε. Τρούλη, Ιατρική ευθύνη για ζημιογόνο ζωή (wrongful life) και ζημιογόνο τεκνοποίηση (wrongful birth)

Ε. Βλάχου, “Wrongful life - wrongful birth”: Η διεθνής νομολογία και η επίδρασή της στην ελληνική

 

 

 

 

1

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

255

 

259

 

265

 

 

283

 

 

302

 

309

 

 

315

 

 

 

   
   
   

Διάλογος με τη Νομολογία [Όλα τα κείμενα βρίσκονται στο ίδιο pdf.]

ΠολΠρωτΑθηνών 4865/2006, Αποκατάσταση ηθικής βλάβης γονέων για τη γέννηση τέκνου με σύνδρομο Down κατόπιν πλημμελούς διενέργειας προγεννητικού ελέγχου

461

ΠολΠρωτΑθηνών 1481/2006, Ευθύνη από πρόστηση, αλλά και αυτοτελώς, της κλινικής για ικανοποίηση ηθικής βλάβης

465

ΠολΠρωτΑθηνών 6970/2005, Κάμψη, λόγω καταστάσεως ανάγκης, του κανόνα μη κοινοποιήσεως ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υγείας

469

ΠολΠρωτΚιλκίς 84/2005, Αιτιώδης συνάφεια ιατρικής παραλείψεως με επιζήμιο αποτέλεσμα

472

ΠολΠρωτΑθηνών 2487/2004, Απόρριψη αιτήματος για επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης στους γονείς τέκνου που γεννήθηκε με ανατομική ανωμαλία άνω άκρου κατόπιν πλημμελούς διενέργειας των υπερηχογραφικών ελέγχων του εμβρύου.

475

Συνήγορος του Πολίτη

Σύνοψη πορισμάτων, Περίθαλψη ασθενών και φορέων HIV - AIDS

478

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων [Το κείμενο βρίσκεται στο προηγούμενο pdf.]

ΑΠΔΠΧ 54/2008, Πρόσβαση σε φακέλους ασθενών για ερευνητικούς λόγους

486

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 2008

Social Media