Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Μεταβίβαση εταιρικής συμμετοχής

www.freelaw.gr
Μεταβίβαση εταιρικής συμμετοχής
Αριθμός άρθρου: 
256

Η εταιρική συμμετοχή μεταβιβάζεται ολικά ή μερικά, αν τούτο προβλέπεται στην εταιρική σύμβαση ή συναινούν όλοι οι εταίροι.

 

Social Media